REGULAMIN E-SKLEPU

 folioweworki.pl

 

 § 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep folioweworki.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.folioweworki.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www. folioweworki.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Produkt, Asortyment, Artykuł, Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

   4.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

   4.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

   4.3 Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823)

   4.4 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2 

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej wwwfolioweworki.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. PRODUKT, ARTYKUŁ, ASORTYMENT, TOWAR – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

6. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www. folioweworki.pl

7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – jest AnKomp Anna Miłoszewska,06-500 Mława uL. Makowa 24, zarejestrowana pod numerem NIP:5691576508, REGON: 147258368, adres poczty elektronicznej          (e-mail): sklep@folioweworki.pl  tel692819437

8. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

12. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.folioweworki.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski wyłącznie na rzecz Konsumentów.

2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały wyprodukowane na terenie polski. 

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach        podanych w jego opisie.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w          odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6. Zamówienia można składać:

   6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie

   6.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres :sklep@foilioweworki.pl  

   6.3 telefonicznie pod numerem telefonu:  692819437, 

  7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 

 

§ 4 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Dopiero potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie dwóch osobnych wiadomości e-mail. 

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest tożsame z Informacją o wysłaniu paczki. Informacja taka jest wysyłana w dniu wyekspediowania paczki do Klienta. 

5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

   5.1 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   5.2 link do niniejszego Regulaminu zawierającego pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (link) 

   5.3 terminy i warunki doręczania paczek (link) 

6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), który będzie znajdował się w opakowaniu z zamówionymi Produktami.

 

§ 5 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności: 

 -przelew 

 

§ 6 

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są wskazywane w trakcie procesu składania Zamówienia.

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: 

   2.1 Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). 

3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.  Klient nie może wyznaczać godziny doręczenia przesyłki. 

4. Gdy Produkt zostanie skompletowany Klient otrzymuje wiadomość email lub SMS o wysłaniu paczki 

§ 7 

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji. 

   1.1 Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

   1.2 Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT. 

   1.3 Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie Cywilnym. 

2. Reklamacja z tytułu rękojmi. 

   2.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 

   2.2 Jeżeli produkt jest obarczony wadą wówczas Klient może żądać: obniżenia ceny Produktu, wymiany Produktu lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada produktu jest istotna.  

   2.3 Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty  wymiany ponosi Sprzedawca. 

   2.4 Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży i w zamian zaproponować wymianę pod warunkiem ich niezwłocznej realizacji oraz braku nadmiernej niedogodności dla Klienta. 

   2.5 Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@folioweworki.pl, 

   2.6 W powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 

   2.7 Dla oceny wad fizycznych Produktu Sprzedawca może zażądać przesłanie Produktu na adres: AnKomp Anna Miłoszewska,  06-545 Lipowiec Kościelny Borowe 11, 

   2.8 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia. 

   2.9 W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad. 

   2.10 Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze, poprzez pocztę elektroniczną lub na innym trwałym nośniku.  

 

§ 8 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszego paragrafu Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ma prawo do skorzystania ze wzoru oświadczenia, który może zapisać na swoim komputerze w formacie PDF: klinij tutaj >>>  

2. W razie odstąpienia od umowy Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: AnKomp, Borowe 11, 06-545 Lipowiec Kościelny 

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. 

8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy. 

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży: 

   9.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

   9.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 

   9.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,  

   9.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 

   9.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi) w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. 

 

§ 9 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:  - zawieranie Umów Sprzedaży Produktu, 

    

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. 

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§10 

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:  

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. 

 

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:  

   3.1 komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu, 

   3.2 dostęp do poczty elektronicznej, 

   3.3 przeglądarka internetowa, 

   3.4 włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

§11 

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@folioweworki.pl

2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 

 

§12 

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 

   1.1 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym 

   1.2 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@folioweworki.pl

   1.3 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 

   1.4 Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 

 

§13 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.folioweworki.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością AnKomp  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.folioweworki.pl.pl  bez zgody Usługodawcy. 

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.folioweworki.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.folioweworki.pl  należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  www.folioweworki.pl użyte są w celach informacyjnych.  

 

§14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. 

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 

3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. 

4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu. 

5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

   5.1 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)

   5.2 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/